כתב אחריות ושרות

כתב אחריות להורדה PDF

תחום האחריות

איזיבייק מציעה אחריות מוגבלת לתקופה של 24 חודשים למוצר ואחריות של 12 חודשים לסוללה החל מיום הרכישה. האחריות לשנתיים מותנת ברישום באתר איזיבייק עד שבוע לאחר הרכישה. כל מוצרי איזיבייק פותחו ויוצרו על מנת לשרת את הלקוח נאמנה ועל פי המטרות להן מיועד הכלי. אין לבצע שימוש במוצר למטרות שהכלי לא יועד להן כגון : תחרויות, קפיצות, מעבר מכשולים, נסיעה בשטח שאינו סלול וכו'. אין לעשות שימוש ברכיבים שלא סופקו ע"י איזיבייק .

אחריות לסוללה: בתום שנה ראשונה לפחות 70% מהקיבולת הראשונית וזאת בתנאי שבוצע שימוש במוצר לפי ההנחיות ולא קיימת פגיעה פיסית.

האחריות מוגבלת לרוכש הראשון המקורי בלבד. במקרה של העברת בעלות יש לדווח לאיזיבייק. באחריות הקונה לשלוח לאיזיבייק את דף פרטי רישום המוצר מייד לאחר הרכישה.

מימוש אחריות ושירות

במקרה של תקלה במוצר יש לפעול כלדקמן: הלקוח יצור קשר ראשוני טלפוני עם איזיבייק. הלקוח יתאר את התקלה בצורה מפורטת. הלקוח יקבל הנחייה מאיזיבייק להמשך הטיפול. ניתן גם להקים קריאת שרות באתר איזיבייק. בכל מקרה יבדק האם המוצר רשום באיזיבייק (הלקוח מבצע רישום באתר) במקרים פשוטים יפנה לחנות ויקבל עזרה ראשונה. הלקוח יעביר את המוצר למעבדת איזיבייק לצורך הטיפול ויטול אותו בסיום הטיפול. במקרים מסוימים לפי שיקול דעתה של איזיבייק הטיפול יהיה בבית הלקוח.

תחום האחריות

מוסכם כי אחריותה של איזיבייק והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון ו/או החלפת הכלי על פי המפורט בכתב אחריות זה. בשום מקרה, לא תהא החברה חייבת בפיצוי על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר, או מאי שימוש  מכל סיבה.

המקרים בהם לא חלה אחריות

פגיעה חיצונית שנגרמה ממכה מכאנית, חום בלתי סביר, שריפה, מגע עם חומרים כימיים, סביבה עם רמת לחות מאוד גבוהה ומלחית, תאונה, נפילה, חבלה במתכוון או שלא, הזנחה או תחזוקה לא נכונה שלא לפי ההוראות, שינוי כל שהוא בכלי שלא אושר בכתב ע"י איזיבייק. שימוש בלתי חוקי. שימוש בתחרות, מרוץ וכו'. פגיעה כל שהיא בצבע, שריטות וכדומה לא כלולה באחריות. האחריות לא כוללת שחיקה או בלאי טבעי של צמיגים ורפידות בלמים. נורות לא כלולות באחריות.

תנאים לתביעה דרישת בסיס למימוש אחריות מותנית בכך שלא בוצעו שינויים בכלי, לא בוצע תיקון או שינוי ע”י גורם שלא הוסמך בכתב ע”י איזיבייק. לא חוברו אליו אביזרים שלא באישור בכתב, ולא נעשה שימוש בחלקים לא מקוריים של היצרן. בוצע שימוש רגיל וסביר בכלי ועל פי מטרות השימוש של היצרן ועל פי הנחיות השימוש של היצרן. משקל הרוכב כולל משא נוסף (שרשרת נעילה, סל ועוד) אינו עולה על 90 ק"ג.

הצגת חשבונית מקורית או הוכחה של רכישה על ידי הבעלים המקוריים כולל כתב אחריות. (עם מספר סידורי תואם). הצגת רישום פרטי האחריות (טבלאה למטה ) במידה והתנאים הללו קיימים יוחלפו החלקים הנדרשים יתוקנו או יוחלפו ללא עלות ע"י הנציג המוסמך של היצרן. מרכיב עלות העבודה לא כלול באחריות. חלקים אפשריים להחלפה הם כאלו שתוקנו או מקוריים חדשים. ההחלטה האם לבצע תיקון או החלפה הינה לפי שיקול דעתה של איזיבייק בלבד. חלקים שהוחלפו (פגומים) יוחזרו לנציג היצרן.

הקונה : אני מצהיר בזאת שקראתי את תנאי האחריות טרום הרכישה, הבנתי ואני מסכים לכל התנאים.

אחריות לשנתיים

מותנה ברישום באתר